Circuitdag: Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor inschrijving

 • Voor aanvang van de circuitdag is het verplicht de afstand van verhaal te ondertekenen.
 • Beschermende kledij en integraalhelm zijn verplicht!
 • Achteruitkijkspiegels moeten gedemonteerd of afgeplakt worden.
 • Koplampen moeten uitgeschakeld of afgeplakt worden.
 • De remhendel van de motorfiets mag niet beschadigd of krom zijn
 • De motor dient in een goede technische staat te zijn! De begeleiders en stewards hebben het recht
  u op elk moment van de dag uit de groep te halen indien uw motorfiets niet beantwoordt aan de normen.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor ongevallen.
 • Alle schade aan de infrastructuur zal aan de veroorzaker gefactureerd worden.
 • Annulering, wijzigingen en terugbetalingen
  • Na inschrijving en betaling is er geen terugbetaling meer mogelijk
   Neem altijd contact op met de organisatie

 

 • De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers over te plaatsen van de ene groep naar de andere indien dit nodig blijkt.
 • Tijdens het vrij rijden is sportiviteit een must!

Betalingsvoorwaarden

 • De deelnemer ontvangt na inschrijving en betaling een bevestiging van deelname.
 • Na ontvangst van het verschuldigde bedrag is de inschrijving definitief.

Intern Reglement

 • Toegelaten voertuigen en rijders : enkel ingeschreven piloten mogen zich met de motorfiets op de omloop begeven.
  Uitlenen van de motorfiets aan niet ingeschreven piloten is ten strengste verboden. Overtreders zijn zelf verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen,
  en hebben geen enkel verhaal tegenover personen/organismen opgesomd in punt 1 tot 5 van de afstand van verhaal. Overtreders worden onmiddellijk uitgesloten voor verdere deelname aan het evenement.
  Het is verboden passagiers mee te nemen op de omloop. Enkel motorfietsen die in goede technische staat verkeren, worden toegelaten.
 • Uitrusting rijders : Iedere deelnemer moet drager zijn van valhelm(integraalhelm), laarzen, handschoenen en lederen uitrusting of andere veiligheidskledij.
  Geen enkel lichaamsdeel behalve de nek mag ontbloot zijn tijdens het rijden op de omloop.
 • Gedragscode op de omloop : Elke vorm van competitie is uitgesloten. Alle piloten dienen in deze geest te rijden en elkaar te respecteren.
  Deelnemers die door de organisatie als gevaarlijk bestempeld worden, zullen worden uitgesloten van verdere deelname. Hiertegen is geen verhaal mogelijk.
  Het is verboden zich te keren op de omloop. Het is verboden een voertuig van de organisatie in te halen zolang het zich op de omloop bevindt.
 • Toeschouwers: Toeschouwers zijn principieel verboden langs de omloop.
 • Beschadiging – Diefstal : De organisatie kan onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor beschadigde of gestolen goederen.
 • Identificatie deelnemers: De motorfiets en/of rijder zullen door middel van een zelfklever of ander fysisch controlebewijs gemarkeerd worden, hetgeen als toegangsbewijs zal dienen.
 • Alcohol: De deelnemer verbindt er zich uitdrukkelijk toe geen alcoholhoudende dranken of verdovende middelen te verbruiken tot na zijn laatste sessie.
  Overtredingen hierop worden gesanctioneerd met onmiddellijke uitsluiting van verdere deelname.
 • Overmacht: Bij tijdelijk of definitief aflasten van de circuitdag door overmacht, kan de organisatie niet aansprakelijk gesteld worden.
  Men kan in dat geval noch volledige noch gedeeltelijke terugbetaling vorderen van de organisatie.
 • Annulatie: In principe zijn geen annulaties na inschrijving. De organisatie kan evenwel uitzonderingen toestaan die door hen bepaald worden.
  Weersomstandigheden zijn nooit een reden voor annulering. In principe wordt geen enkele annulatie toegestaan vanaf 10 dagen voor het evenement.
  Overboekte deelnemers zullen hun inschrijvingsgeld integraal teruggestort krijgen.
 • Toestand terrein: Iedereen zal erop toezien dat geen beschadigingen worden aangebracht aan het terrein en omloop. Het storten
  of achterlaten van vuilnis en banden is verboden. Enkel kleine hoeveelheden restafval kunnen in de vuilbakken. Overtreders
  worden verantwoordelijk gesteld voor de kosten.
 • Schade infrastructuur: De deelnemer verbindt zich er toe om alle door hem veroorzaakte schade aan de omloop te vergoeden.